مشارکت گروهی

در این نوع مشارکت شما می‌توانید با اضافه کردن اعضای موردنظرتان یک گروه تشکیل دهید. با اهدای مبالغ مختلف از سمت اعضا، مبلغی که به صورت گروهی جمع شده به صورت وام در اختیار فردی که شما معرفی می‌کنید، قرار می‌گیرد.